úterý 5. srpna 2014

Cannabis is The Cure (Konopí je lék) pro přátele a kamarády na Slovensku


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, Česká republika


Rozhodnutí MZ SR byla pro Cannabis is The Cure a pro slovenské občany vydávána od Z36650- 2014-KO až po Z36669- 2014-KO dne 13.8.2014 a odpovědi byly uvozeny oslovení, jako např toto:
Vážený pán Dvořák, v prílohe Vám postupujeme pod sp.zn. Z36650- 2014-KO odpoveď paní riaditelky Mgr. Zuzany Čižmarikové na Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Mária Kostková

sekretárka, komunikačný odbor
maria.kostkova@health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2,837 52  Bratislava

Tel: 59373116,Fax: 54777983
 
Vec: Zákon o svobodnom pristupu k informaciam

1. Napíšte, ktorými zákonmi od 1.5.2004 bol novelizovaný zákon o návykových látkach v ustanoveniach, ktoré sa týkajú:
a) pestovania Cannabis bez limitu THC
b) pestovania
Cannabis s limitom obsahu THC
c) zaobchádzania s Cannabis (získavanie,skladovanie,spracovanie,distribúcia) bez limitu THC
d) zaobchádzania s Cannabis (získavanie,skladovanie,spracovanie,distribúcia) s limitom THC
Odpověď: ZoNL č. 139/1998 Z.z. o OPL neobsahuje ustanovení o limitu obsahu THC
v Cannabis

2. Napíšte, ktoré ustanovenia zákona o návykových látkach sa týkajú:
a) pestovania Cannabis bez limitu THC
b) pestovania
Cannabis s limitom obsahu THC
c) zaobchádzania s Cannabis (získavanie,skladovanie,spracovanie,distribúcia) bez limitu THC
d) zaobchádzania s Cannabis (získavanie,skladovanie,spracovanie,distribúcia) s limitom THC
Odpověď: ZoNL č. 139/1998 Z.z. o OPL neobsahuje ustanovení o limitu obsahu THC v Cannabis

3. Napíšte, či vyššie pri bode 2. uvedené ustanovenia zákona o návykových látkach týkajúce sa pestovania a zaobchádzania s Cannabis bez limitu a s limitom obsahu THC boli, alebo neboli po 1.5.2004 notifikované v súlade so smernicou 98/34/ES a čísla notifikácie a čísla predmetnej novelizácie zákona o návykových látkach mi prosím napíšte.
Odpověď: ZoNL č. 139/1998 Z.z. o OPL neobsahuje ustanovení o limitu obsahu THC v Cannabis

4. Napíšte, ktorou novelizáciou (č.zákona) bolo notifikované podla smernice 98/34/ES zavedenie liečivého kanabinoidu CBD do zákona o návykových látkach a číslo notifikácie mi prosím napíšte.
Odpověď: CBD byl do zákona č. 139/1998 Z.z. o OPL zařazený zákonem č. 362/2011 Z.z. Notifikace podle Směrnice 98/34/ES nebyla provedena. 

5. Napíšte, ktorou novelizáciou (č.zákona) bolo notifikované podla smernice 98/34/ES zavedenie liečivého kanabinoidu THC do zákona o návykových látkach a číslo notifikácie mi prosím napíšte.
Odpověď: THC byl do zákona č. 139/1998 Z.z. o OPL zařazený zákonem č. 362/2011 Z.z. Notifikace podle Směrnice 98/34/ES nebyla provedena. 
 
Ďakujeme

V Olomouci dne 5.8.2014 


Dušan Dvořák, MMCA, predseda správnej rady

Kdo je hodně dobrej právník z evropského občanského a obchodního a medicínského práva, at čte tady  http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/